Familjehemmen i Skåne AB arbetar med förstärkta familjehem & jourhem

Familjehemmen i Skåne AB startades i september 2015.

Under åren så har verksamheten utvecklats och vuxit med kvalitet och familjer. Idag finns vi över hela Sverige. Vi arbetar med förstärkta familjehem, jourhem, förälder och barnplaceringar, samt skyddat boende.

Våra konsulenter har jour dygnet runt och är nåbara för våra familjehem, socialförvaltningar samt andra sociala aktörer.

Vi arbetar mycket flexibelt och grundar alla behandlingsinsatser utifrån klientens behov.  Familjehemmen får handledning och stödsamtal av konsulenten.

Vi journalför enligt socialstyrelsens riktlinjer och är behjälpliga i annan dokumentation.

Vi samarbetar med vår öppenvård, RestART, inom JN Care

RestART är en tillståndspliktigad öppenvård. Målgruppen är unga vuxna 18-26 med utgångspunkt i Luleå, men kan bedrivas även på andra orter. RestART öppenvård är inriktade främst mot klienter med problem rörande missbruk och kriminalitet. JN Care AB arbetar med klienter som är placerade inom vår egen verksamhet men kan enligt tillståndet även bedriva vård i hemmet. Detta innebär att våra klienter inte behöver vara boende inom vår egen verksamhet utan kan få vård i sin egen hemmiljö. RestART öppenvård har lägenheter både i Gammelstad samt inne i centrala Luleå.

Tillstånd; JN Care AB bedriver tillståndspliktig öppenvård enligt 7 kap. 1§ första stycket 4 socialtjänstlagen (2001:543), SoL, att bedriva hem för öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet oavsett var verksamheten bedrivs.

Målgrupp enligt tillståndet från IVO: unga vuxna vilka kan ha ett eller flera av följande problem; ett riskbruk, eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger. Personerna vistas i destruktiva kriminella eller socialt utsatta miljöer samt har destruktiva relationer. Personerna kan få utbrott samt agera ut mot andra. Personerna har svårt att upprätthålla studier, sysselsättning och en fungerande fritid. Personerna har ofta även försämrade relationer till familj och övriga nätverk samt har ett försämrat självförtroende, problem med identifikation, otrygga eller har något annat känslomässigt problem.

RestART öppenvård har ett salutogent förhållningssätt och därför har våra klienter en hög delaktighet och inflytande i sin behandling. Våra klienter är delaktiga i planeringen av behandlingen, upprättande av genomförandeplan och behandlingsplan. Eftersom alla klienter har olika behov och mål med sin placering hos oss upprättas en gemensam planering mellan klient, socialtjänst och Jn Care AB. Vi kan erbjuda behandling och sorgsinsatser måndag-fredag och på helgerna omsorgsinsatser, JN Care AB utför insatser enligt överenskommelse i varje specifikt ärende. Våra klienter har även möjlighet att ringa vår jourpersonal dygnet runt årets alla dagar. Klienten har alltid tillgång till företagets samtliga resurser i form av kompetent personal, psykiatriker, psykolog/psykoterapeut och sjuksköterska.

Alla våra förstärkta familjehem har erfarenhet av neuropsykiatrisk problematik, missbruks problematik, socialtjänstens arbetssätt och arbete kring barnets nätverk.

Vi arbetar kontinuerligt med våra avlastningsfamiljer för att kunna erbjuda våra familjehem den bästa avlastningen.

Självklart kan vi erbjuda hämtning runt om i landet.